Trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

1. Các bước trong phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là :
(1) Tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
(2) Sử dụng toán xác suất thống kê để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
(3) Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3.
(4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết.
Trình tự các bước nghiên cứu là :
A. (1) → (2) → (3) → (4).
B. (1) → (3) → (2) → (4).
C. (3) → (1) → (2) → (4).
D. (3) → (2) → (1) → (4).
2. Điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu Di truyền của Men đen là
A. tạo ra các dòng thuần chủng rồi mới tiến hành lai.
B. lai từ một đến nhiều cặp tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3.
C. hình thành giả thuyết khoa học rồi sử dụng lai phân tích để kiểm tra giả thuyết của mình.
D. theo dõi sự biểu hiện riêng rẽ từng tính trạng qua các thế hệ lai, sử dụng toán xác suất để xử lí kết quả.
3. Menđen tạo ra các dòng thuần chủng về các tính trạng ở cây đậu Hà lan bằng phép lai nào sau đây ?
A. Lai phân tích
B. Lai thuận nghịch
C. Tự thụ phấn
D. Lai xa
4. Phép lai nào cho phép kiểm tra được kiểu gen của cây đậu Hà Lan mang tính trạng trội ?
A. Lai phân tích
B. Lai thuận nghịch
C. Tự thụ phấn
D. Cả A và C
5. Để cho cặp alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50%giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì ?
A. Bố mẹ phải thuần chủng.
B. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
D. Số lượng cơ thể lai phải lớn.
6. Quan hệ giữa các alen của cùng một gen như sau :
1. Trội – lặn hoàn toàn.
2. Trội lặn không hoàn toàn.
3. Đồng trội.
Mối quan hệ nào phù hợp với quy luật phân li của Menđen ?
A. 1.
B. 1 và 2.
C. 1 và 3.
D. 1, 2 và 3.
7. Trong phép lai một cặp tính trạng do một cặp gen quy định, để cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần điều kiện gì ?
1. Cặp bố mẹ phải thuần chủng về tính trạng đem lai .
2. Bố mẹ có kiểu gen dị hợp.
3. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
4. Alen trội át chế không hoàn toàn alen lặn.
5. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
6. Số lượng cơ thể lai phải lớn.
Điều kiện đúng là :
A. 1, 3, 5, 6
B. 2, 3, 5, 6
C. 2, 4, 5, 6
D. 1, 2, 3, 5, 6
8. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là
A. khi giảm phân, mỗi NST trong cặp tương đồng chứa cặp alen phân li đồng đều về các giao tử.
B. khi giảm phân, các thành viên của một cặp alen phân li không đồng đều về các giao tử.
C. khi giảm phân, có sự tiếp hợp và trao đổi chộo giữa các NST trong cặp NST tương đồng.
D. mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định.
9. Tại sao lai phân tích cho phép xác định được kiểu gen của đối tượng đem lai ?
A. Vì ở đời con có sự phân tính kiểu hình dẫn đến đối tượng nghiên cứu cho nhiều loại giao tử và có kiểu gen dị hợp.
B. Vì kết quả phân li kiểu hình ở đời con Fa hoàn toàn phụ thuộc vào tỉ lệ giao tử của đối tượng nghiên cứu.
C. Vì dựa vào tỉ lệ phân li kiểu gen ở Fa có thể biết được tỉ lệ giao tử và suy ra kiểu gen của đối tượng nghiên cứu.
D. Vì phương pháp này đơn giản và dễ tiến hành.
10. Một lôcut trên NST thường có 5 alen theo thứ tự trội là A1> A2 > A3 > A4 > A5. Số kiểu gen có thể tồn tại trong quần thể là
A. 20.
B. 5.
C. 10.
D. 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button