Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 tập 1

63,000 

Cuốn sách “BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 5 – TẬP 1” bao gồm các đề kiểm tra: Cuốn sách là hệ thống các bài kiểm tra: 15-minute test, 45-minute test, end-term test, advanced-level test; Mỗi phần gồm 5 bài kiểm tra: từ test A đến test E; tiếp sau các đề là phần transcript và đáp án chi tiết.

Hết hàng