Luyện nghe nói đọc viết tiếng anh lớp 3 tập 2

50,000 

Sách được chia thành các đơn vị bài học phù hợp với chương trình tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1.

  • Lesson 11: This is my family
  • Lesson 12: This is my house
  • Lesson 13: Where’s my book?
  • Lesson 14: Are there any posters in the room?
  • Lesson 15: Do you have any toys?
  • Lesson 16: Do you have any pets?
  • Lesson 17:What toys do you like?
  • Lesson 18: What are you doing?
  • Lesson 19: They’re in the park
  • Lesson 20: Where’s sapa?

Hết hàng